GS1 國際貨品編碼

14個數位(*)
GTIN-8   
GTIN-12   
GTIN-13   
GTIN-14   
(*) GS1國際貨品編碼必須齊左存於14個數位的資料庫中。

貨運容器序號 (SSCC)

SSCC   

提示:

如何計算終檢碼?
計算13個位終檢碼的例子

詳細解釋如何計算終檢碼:

  數值位置
GTIN-8                     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
GTIN-12             N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
GTIN-13           N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
GTIN-14         N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14
SSCC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18
每一位置之數目乘以
  x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3  
總值 = 總數
10減以總數的個位數 = 終檢碼

詳細解釋如何計算終檢碼:

計算13個位終檢碼的例子
位置 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
無附帶終檢碼之國際貨品編碼
6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1
步驟一: x x x x x x x x x x x x
乘以 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
步驟二: = = = = = = = = = = = =
相加 = 總數 6 6 9 3 0 12 1 15 0 0 2 3 = 57
步驟三:10減以總數的個位數(7) = 終檢碼 (3)
國際貨品編碼附有終檢碼 6 2 9 1 0 4 1 5 0 0 2 1 3