GS1 国际货品编码

14个数位(*)
GTIN-8   
GTIN-12   
GTIN-13   
GTIN-14   
(*) GS1国际货品编码必须齐左存于14个数位的资料库中。

货运容器序号 (SSCC)

SSCC   

提示:

如何计算终检码?
计算13个位终检码的例子

详细解释如何计算终检码:

  数值位置
GTIN-8                     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
GTIN-12             N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
GTIN-13           N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
GTIN-14         N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14
SSCC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18
每一位置之数目乘以
  x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3  
总值 = 总数
10减以总数的个位数 = 终检码

详细解释如何计算终检码:

计算13个位终检码的例子
位置 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13
无附带终检码之国际货品编码
6

2

9

1

0

4

1

5

0

0

2

1
步骤一: x x x x x x x x x x x x
乘以 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
步骤二: = = = = = = = = = = = =
相加 = 总数 6 6 9 3 0 12 1 15 0 0 2 3 = 57
步骤三:10减以总数的个位数(7) = 终检码 (3)
国际货品编码附有终检码 6 2 9 1 0 4 1 5 0 0 2 1 3